Podmienky ochrany súkromia

Prevádzkovateľom týchto webových stránok je spoločnosť AUTOGRAND, a.s., so sídlom Vajnorská 167, 831 04 Bratislava, IČO: 34 109 986 (ďalej ako "Prevádzkovateľ" alebo „my“ v príslušnom gramatickom tvare).  

Osobné údaje dotknutých osôb/1 spracúvame v súlade legislatívou o ochrane osobných údajov/2,3 (ďalej len „Nariadenie“ alebo „Zákon“) s cieľom zabezpečiť ich dostupnosť, integritu a dôvernosť.  

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre webové stránky www.autogrand.sk a s nimi súvisiace podstránky.

Cieľom tejto informácie je poskytnúť vám v prípade, ak ste nám poskytli alebo poskytnete svoje osobné údaje, informácie o tom, ktoré osobné údaje spracúvame v rámci  ďalej  uvedených účelov spracúvania, ako s nimi zaobchádzame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o vašich osobných údajoch a uplatniť vaše práva pri ich spracúvaní.

1.       Zodpovedná osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:

Mail: dpo@boat.sk

Korešpondenčná adresa: AUTOGRAND, a.s., Vajnorská 167, 831 04 Bratislava

2.       Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

2.1.        Ako Prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

2.2.       Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb  - so sprostredkovateľmi/4. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní  alebo na základe splnenia iných zákonných podmienok (napríklad poskytovatelia IT služieb, súkromná bezpečnostná služba, agentúry zabezpečujúce komunikáciu na sociálnych sieťach, marketing, distribúciu magazínu, prieskum spokojnosti a pod.).

3.       Bezpečnosť a uchovávanie osobných údajov

3.1.       Všetky nami spracúvané osobné údaje sú a budú uchovávané bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou v postavení Prevádzkovateľa ale i Sprostredkovateľa (v prípade že sme poverení spracúvaním osobných údajov obchodným partnerom ako Sprostredkovateľ) a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania. Prístup k nim majú  výlučne osoby poverené ich spracúvaním podľa stanovených pravidiel.  

3.2.       Osobné údaje sú zálohované podľa  retenčných pravidiel na základe našej povinnosti vyplývajúcej z Nariadenia a Zákona  za účelom ich dostupnosti v prípade  vzniku bezpečnostného incidentu. Zo zálohových úložísk ich vymažeme  v súlade s  pravidlami zálohovania.

4.       Účely spracúvania osobných údajov

4.1.       Evidencia požiadaviek

Ak nám prostredníctvom kontaktného formulára pošlete svoje osobné údaje, budeme ich spracúvať  za účelom  vybavenia vašej požiadavky (napr. prípravy zmluvy, objednávky do servisu, dopytu na náhradné diely, dopytu na príslušenstvo, rezerváciu náhradného vozidla, výkupu vozidiel, súhlasu na newsletter, prípadne inej vašej požiadavky). Vyplnením a odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním v ňom obsiahnutých osobných údajov, ktoré budú za týmto účelom uchovávané po dobu jedného roka.Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a je na vašom zvážení miery ich poskytnutia.

4.2.       Zmluva  alebo predzmluvný vzťah

Poskytnuté osobné údaje spracúvame, resp. budeme spracúvať pri uzatváraní  zmluvy, prípadne v rámci predzmluvného vzťahu, pri čom ste v postavení  zmluvnej strany, napríklad v prípade kúpy vozidla, prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel na Dopravnom inšpektoráte PZ SR, nájmu alebo výpožičky vozidla, vykonania skúšobnej jazdy, kúpy náhradných dieľov – najmä tzv. inteligentných náhradných dielov, komisionárskych zmlúv a iných. Zmluvy sú uchovávané po dobu 10 rokov, čo vyplýva z plnenia zákonných povinností. Neposkytnutie osobných údajov na tento účel môže mať za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvy.

4.3.       Servisné akcie

Účelom spracúvania vašich osobných údajov je ochrana  životne dôležitých záujmov v postavení  dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. d) Nariadenia. Ide o účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, ak pri danej spracovateľskej činnosti je možné predpokladať plnenie povinností výrobcu vozidla vo veci odstránenia, najmä možných životne ohrozujúcich  závad vozidla  (alebo dodaného a zabudovaného náhradného dielu do vozidla) prenesených výrobcom produktu na nás v postavení zmluvného partnera výrobcu. Údaje sú uchovávané, pokiaľ nezanikne vaše vlastníctvo, či iný vzťah k danému vozidlu, o čom by ste nás mali informovať.

4.4.       Spokojnosť zákazníka

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať za účelom zisťovania vašej spokojnosti s  nami poskytovanými službami, ak ste nám na také spracúvanie udelili súhlas. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu trvania vášho vzťahu k našej spoločnosti, alebo do doby vami odvolaného súhlasu.

4.5.       Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať za účelom propagovania našej činnosti, informovania o akciách, nových produktoch a iných aktivitách na základe vášho súhlasu a /alebo na základe nášho oprávneného záujmu, alebo ak ste nás požiadali o zasielanie marketingových správ.

Pri uplatňovaní oprávneného záujmu vás oslovíme iba v prípade, ak ste naším klientom a môžete predpokladať, že vás za týmto účelom oslovíme. Je na vašom slobodnom rozhodnutí vyjadriť svoj  nesúhlas v pokračovaní týchto aktivít.

4.6.       Správa registratúry

Vo verejnom záujme  povinne spracúvame vaše osobné údaje na účely správy registratúry a predarchívnej starostlivosti na základe osobitného predpisu (Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v platnom znení). Osobné údaje môžu byť poskytované Ministerstvu vnútra SR, sprostredkovateľovi, prípadne audítorovi.   

4.7.       Vedenie účtovných dokladov

Je našou zákonnou povinnosťou plniť úlohy súvisiace s vedením účtovných dokumentov v súlade s osobitnými predpismi (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Osobné údaje podľa  osobitných predpisov uvedených v predchádzajúcej vete podliehajú spracúvaniu po dobu 10 rokov a môžu byť poskytnuté príslušnému daňovému úradu, sprostredkovateľovi, prípadne audítorovi.

4.8.       Sťažnosti, podnety, žiadosti

Je vaším  právom  uplatniť si voči našej spoločnosti  sťažnosť, podať podnet alebo žiadosť rôzneho charakteru. Účelom takého spracúvania osobných údajov  je vybavenie vášho podnetu/sťažnosti/žiadosti. Osobné údaje za týmto účelom sú spracúvané nie dlhšie ako 1 rok od vybavenia podnetu/sťažnosti/žiadosti.

4.9.       Súdne spory, exekúcie, uplatňovanie právnych nárokov

Vo veľmi špecifických prípadoch môžeme spracúvať vaše osobné údaje na účely prípadných súdnych sporov, mimosúdneho urovnania, exekúcie, uplatňovania právnych nárokov a súdnych právomocí. Ide o účely zlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania, ak pri danej spracovateľskej činnosti je možné predpokladať uplatnenie právnych nárokov alebo obhajobu našich práv v súlade s platnou legislatívou (Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,  Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok  a Zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok).

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej strane, ktorú je účastník konania a audítor. Osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov od ukončenia konania.

4.10.   Reklamácie

Ak si uplatníte reklamáciu  voči našej spoločnosti, spracúvame vaše osobné údaje   podľa  článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Údaje sú uchovávané v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach po dobu 5 rokov.

4.11.    Evidencia zástupcov odberateľov a dodávateľov

Je v našom oprávnenom záujme spracúvať kontaktné údaje externých subjektov, s ktorými vedieme komunikáciu v rámci obchodných vzťahov. Zároveň je v našom oprávnenom záujme, v spojení s § 78 ods. 3 Zákona poskytovať alebo zverejňovať osobné údaje našich zamestnancov vo väzbe na ich pracovnú pozíciu. Osobné údaje poskytujeme účastníkom komunikácie, prípadne na tejto webovej stránke.

4.12.   Prenos informácií  

Je v našom oprávnenom záujme  spracúvať osobné údaje na účely ochrany informácií prenášaných prostredníctvom siete. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 1 roka a nebudú poskytované tretej strane.

4.13    Kamerový systém Spoločného prevádzkovateľa

4.13.1.   Za účelom ochrany života, zdravia, majetku a finančných záujmov Spoločného prevádzkovateľa/5a ochrany života, zdravia a majetku fyzických osôb, ktoré sa v monitorovanom priestore pohybujú spracúvame osobné údaje monitorovaním bezpečnostným kamerovým systémom so záznamom na základe oprávneného záujmu Spoločného prevádzkovateľa. Záznam je uchovávaný po dobu 3 dní odo dňa vyhotovenia.

4.13.2.    Za účelom riešenia reklamácií monitorujeme priestory Spoločného prevádzkovateľa  kamerovým systémom so záznamom na základe oprávneného záujmu Spoločného prevádzkovateľa.  Záznam je uchovávaný po dobu 30 dní odo dňa vyhotovenia.

4.14.   Facebook

Pri návšteve našej  Facebook stránky o vás priamo nezhromažďujeme žiadne Osobné údaje okrem Pseudonymizovaných údajov poskytovaných spoločnosťou Facebook, ktoré zahŕňajú metriky, ako je počet návštev, kliknutí, zobrazení, „Páči sa“, zdieľaní, komentárov a podobne. Môžeme tiež zhromažďovať údaje o používaní našich záložiek alebo aplikácií, ktoré môžu obsahovať základné webové analýzy, vrátane vašej IP adresy, typu použitého prehliadača a vašej pravdepodobnej krajiny pôvodu. Tieto informácie sú Pseudonymizované a nie sú priraditeľné k individuálnemu používateľovi a ani ku konkrétnymi informáciami z verejných alebo súkromných profilov v službe Facebook. Získané údaje spracúvame k analyzovaniu vzorcov používania, zlepšeniu celkovej výkonnosti Facebook stránok a poskytovaniu informácií, ktoré sú pre vás relevantné a užitočné.

Takto získané údaje môžeme sprístupniť tretím stranám, ak nám takáto povinnosť vyplýva z platnej legislatívy, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb. Tiež ich sprístupníme, ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečovaní našich oprávnených záujmov, najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod.

4.15.   Zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky

Zaznamenávame a ukladáme vašu IP adresu a cookies, aby sme zabezpečili funkčnosť našej webovej stránky a prispôsobili prevádzku stránky vašim potrebám. Právnym základom v tomto prípade je čl.6 ods.1 písm.b) a f) GDPR. V tomto kontexte je v našom záujme, čo sa týka spracovania osobných údajov, zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej stránky a podnikania uskutočňovaného cez našu webovú stránku.

5.       Používanie cookies

Pre užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky našich webových stránok vašim potrebám môžu naše webové stránky používať súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. Prostredníctvom cookies vás nie je možné identifikovať na webových stránkach tretích strán. Používame nasledujúce typy súborov cookie:

5.1.       Základné/nevyhnutné cookie súbory

Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Zahŕňa to napríklad vydanie anonymných ID relácií na zhrnutie viacerých dopytov na webový server alebo zabezpečenie bezchybného fungovania registrácií a objednávok.

5.2.       Funkčné cookies

Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukladať vaše zvolené nastavenia alebo podporovať iné funkcie, keď sa pohybujete na našej webovej stránke. Umožňujú nám napríklad zapamätať si preferované nastavenia pre ďalšiu návštevu alebo uložiť vaše prihlasovacie údaje na našej webovej stránke.

5.3.       Súbory cookie výkonu/štatistiky

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate našu webovú stránku (napríklad ktorý internetový prehliadač používate, ako často navštevujete našu webovú stránku, ktoré stránky otvoríte alebo ako dlho zostávate na našej webovej stránke). Tieto súbory cookie neuchovávajú žiadne informácie, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu návštevníkov. Informácie zhromaždené pomocou týchto cookies sú agregované, a teda anonymné.

5.4.       Cookies môžete prijať alebo odmietnuť - vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok - výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať. Ak sa však rozhodnete odmietnuť súbory cookie, možno nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej stránky (napr. pri objednávkach nákupu). Váš prehliadač vám tiež ponúka možnosť odstrániť súbory cookie (napríklad pomocou funkcie Vymazať históriu prehliadania). Ďalšie informácie nájdete vo funkcii Pomocník pre používateľa v časti Nastavenia vo vašom webovom prehliadači.

6.         Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona

6.1.       Právo na prístup

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje. V prípade, že ich spracúvame, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môžeme vám účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

6.2      Právo na opravu

Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Je pre nás  dôležité, aby sme o vás mali správne informácie. Ak  zistíte, že informácie, ktoré o vás  evidujeme, sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite nás na to a žiadajte o ich opravu, ktorú bez zbytočného odkladu vykonáme.

6.3    Právo na zabudnutie

Ak  o vás spracúvame osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné, alebo ich spracúvame bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. „právo na zabudnutie").

6.4    Obmedzenie spracúvania

Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov alebo namietate proti ich vymazaniu, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak ich už nepotrebujeme  pre dané účely, ale môžete ich vy potrebovať  na preukazovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov, alebo ste namietali  ich spracúvanie  z iných dôvodov,  obmedzíme ich spracúvanie  po dobu nevyhnutnú na  vyriešenie veci.

6.5     Právo na prenosnosť

Máte právo získať a požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe osobitných predpisov.

6.6    Právo odvolať súhlas

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania dovtedy získaných osobných údajov

6.7    Právo namietať priamy marketing

V prípade, že namietnete spracúvanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, prestaneme na tento účel vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

6.8    Právo namietať

Ak sa domnievate, že ako Prevádzkovateľ nemáme právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti tomu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme  spracúvať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. V prípade pochybnosti o nároku  vám  odporúčame kontaktovať Zodpovednú osobu.


6.9   Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo:+421/2/32313214; E-mail:  statny.dozor@pdp.gov.sk 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.  

 


1/ Dotknutou osobou ja každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

2/ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3/ Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

4/  Prevádzkovateľ má uzatvorené  zmluvy o sprostredkovaní so spoločnosťami :

  1. AutoKorzo maklér s.r.o. za účelom zabezpečovania služieb v oblasti poisťovníctva pre klientov Prevádzkovateľa,
  2. BE-SOFT a.s. za účelom zabezpečovania služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby pre Prevádzkovateľa,
  3. FCGA company, s.r.o. za účelom vykonávania činností v oblasti zabezpečovania účtovných služieb a služieb v oblasti personálnej a mzdovej agendy pre zamestnancov Prevádzkovateľa,
  4. Alena Táborová, živnostník za účelom zabezpečovania služieb pre klientov Prevádzkovateľa voči Dopravnému inšpektorátu SR.

5/     Pre účel reklamácií (KS) spracúvajú vaše osobné údaje spoločne prevádzkovatelia so spoločným sídlom na adrese Vajnorská 167, 831 04 Bratislava a to (i) BOAT,  a.s. IČO: 35 756 764, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 1955/B; (ii) AUTOGRAND, a.s. IČO: 34 109 986, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 2538/B;  (iii) B.O.A.T. Plus spol. s r.o., IČO 31 365 582 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd.: Sa, vložka č. 6381/B.  a (iv) FCGA company, s.r.o.,  IČO: 51 071 703, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 122451/B (ďalej len “Spoločný prevádzkovateľ“).

Kontaktným miestom  pre uplatnenie práva dotknutej osoby  podľa Nariadenia a Zákona  ja každý Spoločný prevádzkovateľ.